İHALE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  


 

Anket
* Sitemizi Nasıl Buldunuz?
 
Kötü
 
İdare Eder
 
İyi
 
Çok İyi
Haberler » Güncel Mevzuat Değişikliği
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" ve “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”(Karar Sayısı: 5202)
 
 
 

24 Şubat 2022 PERŞEMBE                  Resmî Gazete                              Sayı : 31760
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
   
 

Karar Sayısı: 5202

 
 
   


 
 
 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 
MADDE 1- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2- (1) 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Türk parası üzerinden sözleşmeye bağlanan;
 1. Elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında,
 2. (a) bendi dışında kalan ve sözleşme süresi 180 takvim gününden fazla olan mal
alımlarında teslimi 180 takvim gününden sonra yapılan kısım için, uygulanacak fiyat farkı bu Esaslara göre hesaplanır."
 
MADDE 2- Aynı Esasların;
 1. 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilıniş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
"2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için ihalenin yapıldığı aya ait EPDK tarafından aylık yayımlanan ortalama satış fiyatını, diğer doğal gaz türleri için, ihalenin yapıldığı aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun 35.2 numaralı "Gaz İmalatı; Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı" başlıklı sütunundaki sayıyı,"
"5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki mal alımlarında, 180 takvim günlük sürenin bittiği tarihin içinde buhmduğu aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve gereklerine uygun olarak idarece tespit edilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
. aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun ilgili sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin yapılamaması halinde anılan tablonun "Genel" sütunundaki sayıyı,"
 1. 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
"2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde bulunduğu aya ait EPDK tarafından aylık yayımlanan ortalama satış fiyatını, diğer doğal gaz türleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde bulunduğu aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun 35.2 numaralı "Gaz İmalatı; Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı" başlıklı sütunundaki sayıyı,"
"5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki mal alımlarında, 180 takvim gününü aşan kısım için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve gereklerine uygun olarak idarece tespit edilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun ilgili sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin yapılamaması halinde anılan tablonun "Genel" sütunundaki sayıyı,"
 1. 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(3) Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA
 
2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun "Genel" sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır."
 
MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "LPG" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde EPDK tarafından belirlenen LNG" ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 4- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 4- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür."
 
MADDE 5- Bu Esaslar, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.
 
MADDE 6- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 
MADDE 1- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yüıiirlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tikraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"e) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK'nın İnternet sayfasında yayımlanan uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını,"
"i) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden EPDK tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK'nın İnternet sayfasında yayımlanan ihale tarihindeki, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihteki satış fiyatını,"
"l) Endeks Tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yuı1 içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu,
m) Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyükliiklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın İnternet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını,"
 
MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin;
 1. Birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Pn=al + a2  + bl Yn + b2 Gn + c "
lo            Yo            Go         Mo
Go         Mo
formülü ''Pn=al + a2 ıo + bl AY o + b2 Yo + b3 en + c Mn,, şeklinde değiştirilmiştir.
 1. İkinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "b2" ibaresinden sonra gelmek üzere ", b3"
ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinden soma gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
"g) b2: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, ğ) b3: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,"
 1. Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(3) Ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur. Katsayıların belirlenmesinde öncelikle a2, bı, b2, b3 ve c katsayıları belirlendikten soma bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayı aı katsayısı olarak alınır." ç) Dördüncü fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.
"b) AYo: Akaryakıt ürünleri için ihale tarihindeki satış fiyatını,
AYn: Akaryakıt ürünleri için uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını,"
"ç) Yo, Yn: Diğer katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks Tablosunun 19 numaralı "Kok ve Rafıne Petrol Ürünleri", 19.1 numaralı "Kok Fırını Ürünleri", 19.2 numaralı "Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,"
"d) Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks Tablosunun 28 numaralı "Makine ve Ekipmanlar b.y.s.", 28.l numaralı "Genel Amaçlı Makineler", 28.2 numaralı
 
"Diğer Genel Amaçlı Makineler", 28.3 numaralı "Tarım ve Ormancılık Makineleri", 28.4 numaralı "Metal İşleme Makineleri ve Takım Tezgahları", 28.9 numaralı "Diğer Özel Amaçlı Makineler" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,"
 1. Beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(5) Yukarıdaki endekslerden G0   ve On için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve diğer hizmetlerin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları durumunda ise Go ve On endeksleri için Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki sayılar esas alınır. Ancak malzemeli yemek hizmeti alımlarında Endeks Tablosunun 1O numaralı "Gıda Ürünleri" sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birinin veya birkaçının ihale dokümanında belirtilmesi gerekir."
"(7) İşin gerçekleştirilmesinde kullanılacak malzeme ve makine ile ekipmanın niteliği dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas bı, b2, b3 ve c değerleri için aynı anda birden fazla endeks de belirlenebilir. Bu durumda, her bir endeksin nispi ağırlığı da belirlenir."
 1. Sekizinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 3- Aynı Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin dUzenlemeye yer verilmesi zorunludur." cümlesi eklenmiş ve ondördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 4- Aynı Esasların 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 5- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 6-Aym Esasların 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 7- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür."
 
MADDE 8- Bu Esaslar, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.
 
MADDE 9- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 
MADDE 1- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"ç) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK'nın İnternet sayfasında yayımlanan uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını,"
"ı) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklifvenneye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden EPDK tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK'nın İnternet sayfasında yayımlanan ihale tarihindeki, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihteki satış fiyatını,"
"k) Endeks Tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 kısım, bölüm ve gnıplarına göre tarihsel seri tablosunu,
1) Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın intemet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını,"
 
MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin;
 1. Birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(l) Fiyat farkı hesabında aşağıdaki formül uygulanır:
f = An X B x ( Pn - 1 )
Pn= a  + b1 Çn + b2 Dn + b3            + b4 + b5 Kn + b6 Gn + c Mn,,
lo         Ço            Do             AY o              Yo            Ko            Go         Mo
 1. İkinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "a, bı, b2,h              b4, bs ve c değerlerinin ağırlık oranları temsil katsayılarının" ibaresi "girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit
katsayıların" şeklinde, (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
"g) b3: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
ğ) b4: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
h) bs: Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, ı) b6: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,"
"i) c: Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,"
c) Dördüncü tikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(4) Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)'den;
 1. İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun "Genel" sütunundaki sayıyı,
 2. Ço, Çn: Metalik olmayan mineral ürünleri için, Endeks Tablosunun 23 numaralı "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri", 23.1 numaralı "Cam ve Cam Ürünleri", 23.2 numaralı "Ateşe Dayanıklı Ürünler", 23.3 numaralı "Kilden İnşaat Malzemesi", 23.4 numaralı "Diğer Porselen ve Seramik Ürünler", 23.5 numaralı "Çimento, Kireç ve Alçı", 23.6 numaralı "Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar", 23.7 numaralı "Taş (Kesilmiş, Şekil Verilıniş ve
 
Tamamlanmış)", 23.9 numaralı "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
 1. Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için, Endeks Tablosunun 24 numaralı "Ana Metaller", 24.1 numaralı "Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar", 24.2 numaralı "Tüp, Boru, İçi Boş Profiller ve İlgili Bağlantı Parçalan, Çelikten", 24.3 numaralı "Çeliğin İlk İşlenmesinde Elde Edilen Diğer Ürünler", 24.4 numaralı "Değerli Ana Metaller ve Diğer Demir Dışı Metaller", 24.5 numaralı "Metal Döküm Hizmetleri" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
ç) AYo: Akaryakıt ürünleri için ihale tarihindeki satış fiyatını,
AYn: Akaryakıt ürünleri için uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını,
 1. Yo, Yn: Diğer katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks Tablosunun 19 numaralı "Kok ve Rafine Petrol Üıünleri", 19.1 numaralı "Kok Fırını Ürünleri", 19.2 numaralı "Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
c) Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için, Endeks Tablosunun 16 numaralı "Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç)", 16.l numaralı "Kereste, Biçilıniş ve Planyalanmış", 16.2 numaralı "Ahşap, Mantar, Hasır ve Örgü Malzemesinden (Saz, Saman vb.) ürünler" sütlmundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
 1. Go, Gn: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için fiyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları,
 2. Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks Tablosunun 28 numaralı "Maldne ve Ekipmanlar b.y.s.", 28.1 numaralı "Genel Amaçlı Makineler", 28.2 numaralı "Diğer Genel Amaçlı Makineler", 28.3 numaralı "Tarım ve Ormancılık Makineleri", 28.4 numaralı "Metal İşleme Makineleri ve Takım Tezgahları", 28.9 numaralı "Diğer Özel Amaçlı Makineler" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
ifade eder."
ç) Beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(5) Yukarıdaki sayılardan Go ve Gn için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla işin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları durumunda ise Go ve Gn endeksleri için Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki sayılar esas alınır.
 1. İdare tarafından, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde sabit katsayıların toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur.
 2. İşin nitelik ve kapsamına göre imalatta kullanılacak malzemelerin niteliği ile iş programına göre malzemenin kullanılacağı safha dikkate almarak, fiyat farkı hesabına esas sabit katsayılar için imalatın farklı aşamalarında uygulanmak üzere farklı endeksler belirlenebileceği gibi, bu değerlerin her biri için yukarıda sayılanlar arasından aynı anda birden fazla endeks de belirlenebilir. Bu durumda, her bir endeksin nispi ağırlığı da belirlenir. Ağırlık oranını gösteren sabit katsayılardan biri, birkaçı veya tamamı kullanılarak:, yapım işinin farklı bölümleri/aşamaları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde farklı katsayılar belirlenebilir."
d) Sekizinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin;
 1. Birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur." cümlesi eklenmiştir.
 2. Sekizinci tikrasında yer alan "sözleşme yılı" ibareleri "ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait" şeklinde değiştirilmiştir.
 3. Onuncu fıkrasında yer alan "tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden" ibaresi "tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks ile işin fiilen gerçekleştiri itliği aya ait endeksten" şeklinde değiştirilmiştir.
ç) Onikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 4- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin;
 1. Birinci fıkrasında yer alan "bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 2. İkinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 5-Aynı Esasların 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 6- Aynı Esasların 11 inci ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 7- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür."
 
MADDE 8- Bu Esaslar, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.
 
MADDE 9- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
« geri dön
Faydalı Linkler
Sağlık Mh. Marmara Sk. No16/16 Çankaya/ANKARA
 


info@ihalemevzuat.com
+90 312 232 00 25
+90 507 639 14 93


info@ihalemevzuat.com
www.ihalemevzuat.com
     
© Copyright 2014 İhale Mevzuat.
Web Tasarım
Seo
ankara web tasarim

компакт 120 бетонный завод тоо тан нур шы

concasseur

concasseur

Дробилка

Дробилка

trituradora

briket makinası

parke taşı makinesi

parke taşı makinesi

kilit taşı fiyatları

differences between clay bricks and concrete blocks

how to make lightweight concrete blocks

how to make lightweight concrete blocks

cinder block vs concrete block

how to reinforce concrete block

parquet and briquette machine

parquet and briquette machine

kb36 usine automatiques pour produire des parquets en beton et briques

kiralık iskele

kiralık iskele

dış cephe iskelesi

kalıp sistemleri

ikinci el dış cephe iskele fiyatları

ikinci el dış cephe iskele fiyatları

iskele kalıp sistemleri

iskele kalıp sistemleri

scaffolding and formwork systems

scaffolding and formwork systems

exterior scaffolding

su kirliliği nedir nasıl önlenebilir

non woven bags wholesale

tote bags

wholesale tote bag

wholesale tote bag

evde sağlık hizmetleri

fiziksel meşguliyet terapisi

evde tedavi ve hasta bakımı

yatalak hasta bakımı

ankara dermatolog

saçta egzama

egzama kremi

soğuk hava deposu

soğuk oda paneli

nemlendirme sistemleri

soğuk hava deposu

soğuk hava deposu

cold storage manufacturing

işitme cihazı

kulak çınlaması

sol kulak çınlaması

işitme cihazı ankara

işitme cihazı ankara

ankara işitme cihazı

işe giriş raporları

işe giriş sağlık raporu

adana sağlık raporu

gezici isg aracı

iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır

iş sağlığı ve güvenliği

endüstriyel elektrik ve otomasyon sistemleri

85 inch tv screen protector

flat screen tv protector

plataforma de facturacion

man down


bursa teknik servis
işitme cihazı
Ayrancı Diş Hekimi
3’lü Tablo
işitme cihazı
bursa teknik servis
Ayrancı Diş Hekimi
Supla
Laminate Veneer Nedir
Endüstriyel Havalandırma Sistemleri
https://wakelet.com/wake/Ns5DdPA621ZsbP-1KEK4K
Endüstriyel Havalandırma Sistemleri
https://wakelet.com/wake/Ns5DdPA621ZsbP-1KEK4K
Ses Hastalıkları Tedavileri
3’lü Tablo
Diş eti morarması
ankara gülüş estetiği
Ses Hastalıkları Tedavileri
Diş eti morarması
Laminate Veneer Nedir
Briket
ankara gülüş estetiği
Briket
Soft Starter Fiyat
oversize kıyafet
diş dolgu fiyatları 2023
diş dolgu fiyatları 2023
İskele Firmaları
İskele Firmaları
Endüstriyel soğutucu
Endüstriyel soğutucu
merkezi soğutma sistemleri
merkezi soğutma sistemleri
flanşlı iskele fiyatları
boru iskele
iskele hesabı nasıl yapılır
:iskele kalıp
:iskele kalıp
hollywood smile
hollywood smile
üroloji doktoru
3m Privacy Screen
3m Privacy Screen
Laptop Privacy Screen
Laptop Privacy Screen
70 İnch Tv Screen Protector
70 İnch Tv Screen Protector
55 İnch Tv Screen Protectors
55 İnch Tv Screen Protectors
Privacy Screen Protector
restoratif diş tedavisi
restoratif diş tedavisi
ankara diş hekimi
Voltmetre
Voltmetre
En Yakın Diş Hastanesi
En Yakın Diş Hastanesi
ankara lazer epilasyon
ankara lazer epilasyon
ankara ortodontist
ankara ortodontist
ortodontik tedavi
ortodontik tedavi
ankara lazer epilasyon
ankara lazer epilasyon
Endüstriyel Elektrik
Endüstriyel Elektrik
diş iltihabına ne iyi gelir
diş iltihabına ne iyi gelir
Bursa Yetkili Teknik Servis
Bursa Yetkili Teknik Servis
İmplant Diş Fiyatları 2024
İmplant Diş Fiyatları 2024
ankara seo
ankara seo
oversize kıyafet
Mavi Erkek Gömlek
Mavi Erkek Gömlek
Siklon Ne Demek
Siklon Ne Demek
Ortodontist Ankara
Ortodontist Ankara
Egzama Kremi
Egzama Kremi
saç egzaması
saç egzaması
Ankara gülüş estetiği
Ankara gülüş estetiği
Beton Santralleri
Üroloji Ankara
Üroloji Ankara
Beton Santralleri
fatih bozkurt
fatih bozkurt
kürtaj ankara
kürtaj ankara
Kızılay Diş Hekimi
Kızılay Diş Hekimi
Ortodonti
Ortodonti
Profilo Yetkili Servis Bursa Yıldırım
Profilo Yetkili Servis Bursa Yıldırım
seo
seo
seo
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
OSGB
OSGB
İmplant Vidası Takıldıktan Sonra Diş Ne Zaman Takılır?
İmplant Vidası Takıldıktan Sonra Diş Ne Zaman Takılır?
Ortodonti
Ortodonti
ankara dermatolog
ankara dermatolog
Endüstriyel Fan Fiyatları
Endüstriyel Fan Fiyatları
İmplant Uygulamaları
İmplant Uygulamaları
PRP Tedavisi
PRP Tedavisi
Scaffolding Companies
Scaffolding Companies
Endüstriyel Fan
Endüstriyel Fan
ortodonti
ortodonti
Şeffaf Plak
Şeffaf Plak
Ankara Gülüş Estetiği
Ankara Gülüş Estetiği
Egzama
Egzama
çukurambar gülüş estetiği
çukurambar gülüş estetiği
Gebelik Hesaplama
Gebelik Hesaplama
Diş Ağrısına Ne İyi Gelir
Diş Ağrısına Ne İyi Gelir
Dental Implants vs Veneers
Dental Implants vs Veneers
Exterior Scaffolding
Exterior Scaffolding
Rental Scaffolding
Rental Scaffolding
Cold storage
Cold storage
scaffolding formwork
scaffolding formwork
Fermuarlı Sweatshirt
Fermuarlı Sweatshirt
Mavi Tişört
Mavi Tişört
Ortodontik Tedavi
Ortodontik Tedavi
Mavi Tişört
Mavi Tişört
soğutma
soğutma
soğuk hava deposu maliyet
soğuk hava deposu maliyet
Pasif Gelir Kaynakları
Pasif Gelir Kaynakları
Zirconium Veneers
Zirconium Veneers
Composite Bonding Turkey
Composite Bonding Turkey
Concrete Batching Plant
Concrete Batching Plant
teleskopik direk
teleskopik direk
Crushing and Screening Companies
Crushing and Screening Companies
oda nemlendirici ne işe yarar
oda nemlendirici ne işe yarar