İHALE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  


 

Anket
* Sitemizi Nasıl Buldunuz?
 
Kötü
 
İdare Eder
 
İyi
 
Çok İyi
Haberler » Genel
25.01.2017 TARİH 29959 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN 7. MADDESİNDE YER ALAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
25.01.2017 TARİH 29959 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN 7. MADDESİNDE YER ALAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
 
Anılan Genel tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğde yer alan
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 45.1.1 inci maddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca” ibaresi “4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan” olarak değiştirilmiş; 45.1.1.4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde, 45.1.13.13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş; 45.1.17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
“45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.”
 
Düzenlemesinin  ihale sürecine  Sınır Değer tespitine etkisi VE  İhaleye şikayet başvurusu yapılmasına etkisi ele alınmaktadır
 
GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN 7 İNCİ MADDESİNİN İHALE SÜRECİNE V İHALEYE ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILMASINA  ETKİSİ
 
 
Söz konusu tebliğ maddesinden anlaşıldığı üzere; ihalenin ilk oturumunda 4734 sayılı kanunun Tekliflerin alınması ve açılması başlıklı 36 ıncı maddesi uyarınca
 Madde 36- (Değişik birinci cümle: 30/7/2003-4964/23 md.) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
 
Kamu ihale genel tebliğinin;
45.1.1. (Değişik: 29/12/2010-27800-6.m. R.G./1 md.) Yapım işleri ihalelerinde, (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./7. md.)  4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan  geçerli teklifler tespit edildikten sonra;
Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır
45.1.1.5. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./7. md.) Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır. 45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.
Şeklinde en son ve güncel hali ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 
Yukarıya aktarılan yasal metinler ele alındığında; İhalede sınır değerin tespiti açısında ihaleye teklif veren herhangi bir isteklinin GEÇİCİ TEMİNATININ VE TEKLİF MEKTUBUNUN Yasal düzenlemeye uygun olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Ancak ihale sürecinde ( İkinci ve gizli oturum ); İhaleye teklif veren isteklilerden bir veya birkaçının

-          Banka referans mektubunun uygun olmaması, teklif tutarının % 10 unu karşılamaması
-          Kamu ihale genel tebliğinin 45.1.10. maddesinde yer alan - Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler le bu                          belgelerde yer alan değerlerin ihalede istenilen oranları karşılamamış olması
-          İş deneyim belgesinin Benzer iş kapsamında olmaması
-          İş deneyim belge tutarının teklif  tutarında istenilen oranı karşılamaması
-          İhaleye teklif veren gerçek kişilerin, tüzel kişiliklerdeki ortaklar hakkında kamu davasının açılmış olması,
-          İhaleye teklif veren isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olması
-          İhaleye katılım kuralı olarak istenilen belgelerin sunulmaması veya uygun olmaması
-          Teklif verilen isteklinin teklif verilen ihale konusu iş ile iştigal etmemiş olması gibi sıralanacak birçok nedenden dolayı  tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak 25.01.2017 tarihinde Kamu ihale genel tebliğinde yapılan değişiklik neticesinde  tüm bu yasal mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi salt olarak teklif ekinde sunulan belgenin eksik yada uygun olmaması nedeniyle söz konusu istekli/isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminden öteye gitmeyecek dolayısı ile İHALEDE SINIR DEĞER DEĞİŞMEYECEKTİR.

Keza bu durumda hak kaybına uğrayan isteklilerin Gerek idareye şikayet gerekse K.İ.K. na itirazen şikayet başvurusunda bulunması da bir anlam teşkil etmeyecektir.
 
 
Bu durumu rakamsal tablolar ile örnekleyecek olursak
Yaklaşık maliyeti 9.115.000,00 TL olan bir yapım işini ele alırsak
İhalenin ilk oturumunda( yeni düzenlemeye göre ) teklifi geçerli olan istekliler aşağıdaki gibidir.


S.NO FİRMA ADI TEKLİF BEDELİ
1 A 5.875.000,00 
2 B 6.301.000,00
3 C 4.887.000,00
4 D 7.536.500,00
5 E 6.331.870,00
6 F 8.715.000,00
7 G 6.685.000,00
8 H 7.112.000,00
9 J 7.546.000,00
10 K 6.118.000,00

 
Bu hesaplamaya göre tespit edilen sınır değer;  6.360.141,05 TL Olup ilk sınır değer tespitine göre ihale 7 . sırada  6.685.000,00 TL teklif veren ( G)  isteklisinin üzerinde kalması gerekmektedir.

İhalenin ikinci ve gizli oturumunda;  8. Sırada ihaleye teklif veren ( H) isteklisinin iş deneyim belgesinin ihalede istenilen benzer işe uygun olmaması halinde değerlendirme dışı bırakılması halinde  İHALEDE SINIR DEĞER 6.326.783,02 TL olacak ve dolayısı ile ihale; 5 inci Sırada 6.331.870,00 tl  teklif veren ( E) İsteklisinin üzerinde kalması gerekecektir.

Hak kaybına uğrayan 5 inci sıradaki istekli haklı olarak İdareye şikayet  ve K.İ.K. na itirazen şikayet başvurusunda bulunacaktır.

Ancak söz konusu isteklinin yapacağı itirazen şikayet başvurusu K.İ.K.  Tarafından verilecek karar  şöyle olacaktır.  “ 25.01.2017 tarihinde Kamu ihale genel tebliğinde yapılan yeni düzenlemede yerini bulan 45.1.1.5. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./7. md.) Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.

Düzenlemesi uyarınca ihalenin ilk oturumunda geçici teminatı ve teklif mektubu uygun olan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edildiğinden dolayı ihaleye 8. Sırada teklif veren ( H) isteklisinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması durumunda ihalede sınır değer i değiştirmeyeceğinin düzeltici işleme tesis edilmesine gerek olmayıp itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmiştir.”  Şeklinde bir durum ile karşı karşıya kalınacaktır.

Kamu ihale genel tebliğinde böyle anlamsız bir düzenlemeye yer verilmesinin yegane amacı kanaatimizce ihalelere Şikayet ve itirazen şikayet başvuru sayısının kısıtlanması amacını gütmekte olup söz konusu düzenleme  4734 sayılı kanunun 5 inci, 55 inci ve 56 ıncı maddesine açık olarak aykırılık teşkil etmektedir.
 
 
 

« geri dön
Faydalı Linkler
Sağlık Mh. Marmara Sk. No16/16 Çankaya/ANKARA
 


info@ihalemevzuat.com
+90 312 232 00 25
+90 507 639 14 93


info@ihalemevzuat.com
www.ihalemevzuat.com
     
© Copyright 2014 İhale Mevzuat.
Web Tasarım
Seo